top of page

Tiger

M / DOB: 8-2013 / Case No: 2015/08/004 / 流浮山

雖然我遇上車禍失去一雙後肢,但唔影響我開心繼續生活!我唔鐘意坐輪椅,我可以用前肢靈活地行去我想去的地方,仲可以跑添呀!同其他朋友仔一樣,我自己識去花園方便同散步,最鐘意姐姐同我玩!
bottom of page