top of page

Fee

F / DOB: 9-2015 / ​Case No: 2015/09/005B / 流浮山

因爲哥哥受傷,我同哥哥Boo妹妹Bee細細個就住響基地。我算係最親人果個,雖然我怕醜,但熟左後我會用手手叫你摸我。我地狗狗就係咁,你比多D時間我,我會記得你對我好架。

bottom of page