top of page

Cookie媽

M / DOB: 8-2012 / Case No: 2015/08/001 / 流浮山

我黎左基地就生左5個BB:Jamis(已領養),小白(已領養),安安、Wincy及Can。希望個個都幸運有家,我同3個小朋友響基地生活雖然安全,但都希望仔女成功尋家,有愛佢地的家人。


bottom of page