top of page

Chaya & Baron

DOB: 2023 / Case No: 2014/03/001

有人未能照顧,想遺棄我地,好彩有好心村民向隊長求助。我地大約兩個月大,黑白色長毛係女仔,叫Chaya。黃色尾尖有白毛混沙皮係男仔,叫Baron。希望搵到愛心暫托,陪我地長大啦!

bottom of page