top of page

Ca姐

F / 診所

我係診所經理Ca姐,遇上隊長時我有心絲蟲、蕉蟲同皮膚病。後來證實有嚴重心臟病,要日日食藥,有時仲要抽腹水,於是就住左響診所,順便做埋經理啦。我好友善親人,最鍾意就梗係食野啦!不過姑娘姐姐話唔可以亂食,我成日都要同佢地鬥耐性,我會望到佢地投降架,雖然唔係次次成功..... 九龍城區嘅朋友見到我嘅機會好高,因爲我一日會出巡4次,見到面同我打個招呼啦,我會好開心架!bottom of page