top of page

馬尼

F / DOB: 2-2014 / Case No: 2016/02/001B / 流浮山

我係斑馬個好朋友,我地有相同經歷,一樣被漁記捉過,一直都過住擔驚受怕嘅流浪生活,鎖意做成我怕人驚青嘅性格。但基地有個好姐姐日日同我玩,我本來連籠都唔敢出,而家我咩玩具都識玩,好勁架!


bottom of page