top of page

雪糕妹

F / DOB: 2021 / Case No: 2021/11/002 / 暫托

你好,我叫雪糕妹呀!我、媽媽同家姐牛油妹響一條村度生活,有日我肚痾,好心村民通知隊長帶我去睇醫生,驗到係腸炎,住左好耐先出院,不過響診所我識到好多朋友。我係一個怕醜友善嘅女仔,笑容好燦爛,有一對會說話嘅眼睛,希望我都會等到一個家啦!
bottom of page