top of page

蕉仔

F / DOB: 2007 / Case No: 2021/03/001 / 暫托

我係蕉仔,14歲果年舊主人遺棄左我,對我打擊好大,有段長時間我要抱住以前個寵物袋訓覺。醫生話我椎骨嚴重彎曲,患有皮膚病,隊長搵左個好好嘅暫托家,多謝佢地照顧我同愛我,而家我生活得好好,仲生返D毛。


bottom of page