top of page

茶杯

F / DOB: 3-2013 / Case No: 2014/03/006 / 流浮山

倉搬走留低左我,隊長搵到我帶我去醫生度,當時我有花柳、牛蜱熱同貧血。好翻後我就去左基地生活,有細佬仔日日陪我。雖然我有d怕醜,但我最中意人摸摸,幫我梳毛,其實我都好仲意玩波,最鐘意梗係食雞雞小食啦!bottom of page