top of page

細佬仔

M / Case No: 2015/09/003 / 流浮山

我同茶杯姐姐,都係來自貨倉故事的一群。我地親眼看着同伴在人類傷害下離世,同病相憐。我剛來到基地時好驚呀,邊度黎㗎呢度!慢慢發現呢度人人都對我好好,有茶杯姐姐陪我,我習慣曬啦,希望所有倉朋友仔都有我咁幸運,平平安安!

bottom of page