top of page

眼鏡叔叔

M / Case No: 2018/02/014 / 流浮山

我係「甩毛家族」其中一個成員,同眼鏡仔係咪好似樣呢?但我有鬚佢無㗎。有日隊長來搵我,見我食乜嘔乜,即刻帶我去見醫生。好返曬後我就住響基地,唔好睇我咁老,我仲中氣十足,負責睇住班後生,吠得好響亮架!


bottom of page