top of page

瘦囡囡

F / 流浮山

我響木廠眨眼12年,木廠面臨收地,隊長就接我去基地安享晚年。我好老啦,身體唔係咁好,去左基地後每日我都可以慢慢行散散步,曬下太陽,好心滿意足啦。bottom of page