top of page

珍寶珠

F / DOB: 6-2022 / Case No: 2022/06/001 / 暫托

5月頭主人帶我去漁護處棄養,當時唔知點解我隻眼被打爆咗,哥哥姐姐幫我即時安排做眼球摘除手術保住小命。雖然身體受到傷害同被遺棄,但我好親人架,職員都好鍚我。我係親人和善既妹妹,希望有個家啦!

bottom of page