top of page

毛爸

M / DOB: 6-2013 / ​Case No: 2015/06/004 / 流浮山

我係毛仔爸爸,流浪大半生,經常被人驅趕,從來都唔知人類會愛我地,上次被漁記用捉狗棍吓到我變左驚青狗。黎左基地先知,人類會照顧我,仲會比小食。過去經歷咁恐怖,我而家只想安靜咁同朋友散吓步,每日平穩生活,就好開心了。


bottom of page