top of page

彤彤

F / DOB: 10-2010​ / Case No: 2011/10/009 / 流浮山

我係基地元老級住客,性格慢熱內斂,最愛同老友拖肥一起散步。我年紀大啦,近年經常要吃藥。我最唔鐘意食藥,一定要撈好多罐罐先食㗎!

bottom of page