top of page

安安

F / DOB: 8-2015 / Case No: 2015/08/001B / 元朗

我媽媽係Cookie,我地五個小朋友響基地出世。我、媽媽、妹妹Wincy同哥哥Can響基地生活。我親人友善,都想好似另外2個妹妹咁有個家,不如你多D嚟探我,等我話比你聽我有幾可愛啦!

bottom of page