top of page

安仔

M / Case No: 2017/12/001 / 流浮山

有對好心夫婦見到我嚮村內徘迴,當時我又餓又瘦,腳仲好痛。而家我嚮基地生活,每日都有得跑有得食,食得訓得我仲肥左靚左!

bottom of page