top of page

勁媽

F / Case No: 2018/11/005 / 元朗

我係勁媽,我同BB響一個廢棄嘅倉生活,周圍都係竹棚,對BB嚟講好危險。有日隊長見我無精神,腹部明顯漲大,帶左我去醫生度,好返後我就響基地生活啦。其實我係一個友善嘅媽媽,歡迎你嚟同我玩呀!


bottom of page