top of page

冬至媽媽

F / Case No: 2017/12/001-3 / 元朗

我係冬至媽媽,隊長帶曬我同家人去基地,唔洗再有危險沖落水渠。長年流浪令我怕人,不過見到有人嚟探我,我都會好看心架!
bottom of page