top of page

波子

F / DOB: 2021 / 診所

大家好,我係波子!年紀小小,我有腎病要打皮下水,不過我好活潑好動,最鍾意跑來跑去同砂糖玩!正所謂自己罐罐自己賺,我係一隻自力更新小貓咪,我係診所大家姐,負責看住班小朋友架,來探我同我玩丫!

bottom of page